20.03.2020

Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov

Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP).

1. Nadomestilo plače delavcem, ki jim delodajalec zaradi posledic epidemije ne more zagotavljati dela

Delavec je v tem primeru upravičen do 80 % nadomestila plače. Višina delnega povračila izplačanih nadomestil plače s strani Republike Slovenije znaša 40 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela.

Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja gospodarska družba, ki:

  • predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije,
  • na podlagi opisa poslovnega položaja ugotovi, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev, in odloči o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
  • predloži pisno izjavo, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Za delodajalca, ki zaposluje le enega delavca, se šteje, da izpolnjuje pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena in lahko odloči o začasnem čakanju na delo delavca, če ugotovi, da iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela za skupno najmanj 50 % delovnega časa delavca v posameznem koledarskem mesecu.

Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski ali pisni obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 30. septembra 2020.

Do delnega povračila izplačanih nadomestil plače ni upravičen delodajalec:

  • ki  ima na dan vloge 50 evrov ali več neplačanih zapadlih obveznosti,
  • ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost

Predlog napotitve delavca na čakanje na delo.

2. Odlog plačila prispevkov zasebnikov

Do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.

Do odloga plačila prispevkov iz prvega odstavka tega člena ni upravičen zasebnik,  ki ima na dan 28. 2. 2020 50 evrov ali več neplačanih zapadlih obveznosti in teh obveznosti z dne 28. 2. 2020, višjih od 50 evrov, ni poravnal do 6. 4. 2020.

Upravičencu se odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

 Odložene prispevke mora upravičenec plačati najkasneje do 31. 3. 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno.