15.11.2019

Novosti pri DDV od januarja 2020

S 1. 1. 2020 bodo pričela veljati zaostrena pravila glede oprostitve DDV v primeru dobav blaga v drugo članico EU. Čeprav ZDDV-1 in Pravilnik o izvajanju ZDDV ta trenutek z novostmi še nista dopolnjena, vas zaradi pomembnosti novosti že sedaj obveščamo.

Zaostritev pogojev za oproščeno dobavo blaga v drugo članico EU

V ZDDV-1 bo z dodatnima pogojema dopolnjena 1. točka 46. člena, ki govori o pogojih za oproščeno dobavo blaga v drugo članico EU:

  • pridobitelj blaga je identificiran za DDV v drugi državi članici in je identifikacijsko številko za DDV sporočil dobavitelju;

V povezavi s tem predlagamo, da natisnete in računu priložite dopis oz. e-sporočilo, s katerim vam je kupec posredoval svojo ID za DDV. Teoretično vas bi lahko kupec zavedel, zato predlagam, da ID za DDV preverite na strani Evropske komisije (VIES). Predlagamo tudi, da natisnite in arhivirate še sliko (PrtSc) te poizvedbe.

  • dobava je pravilno poročana v rekapitulacijskem poročilu; davčni organ lahko izjemoma dovoli uveljavitev oprostitve, tudi če je dobavitelj opustil obveznost oddaje ter pravilno in popolno poročane dobave v rekapitulacijskem poročilu, če je neizpolnjevanje oziroma zamudo pri izpolnitvi svoje obveznosti utemeljil z opravičljivimi razlogi, hkrati pa tudi predložil manjkajoče podatke oziroma dokumente.

To pomeni, da postane pravočasno poročanje transakcije v rekapitulacijskem poročilu (poročilo o oproščenih dobavah v druge članice UE) pogoj za oproščeno dobavo blaga v EU. Rok za rekapitulacijsko poročilo je 20. dan sledečega meseca, zato nam boste morali v primeru oproščenih dobav blaga v EU, dokumentacijo dostaviti do 12. v sledečem mesecu, da lahko poročamo ob roku. V primeru zamude s poročanjem bo moral dobavitelj obračunati slovenski DDV.

Dopolnjen pravilnik o izvajanju ZDDV

Naslednja novost, ki stopi v veljavo s 1. 1. 2020, je dopolnjen pravilnik o izvajanju ZDDV. Vanj bo implementirana izvedbena uredba EU, ki govori o obveznih dokazih za pravico do oprostitve DDV v primeru dobav blaga v EU.

Prodajalec, ki sam organizira prevoz, bo moral imeti za dokazovanje oproščene dobave vsaj dve nenasprotujoči si dokazili (2 dokaza iz skupine a. ali 1 dokaz iz skupine a. in 1 dokaz iz skupine b.), ki sta ju izdali dve različni osebi, ki potrjujeta odpošiljanje ali prevoz, ki sta ju izdali dve različni osebi, neodvisni druga od druge, od prodajalca in pridobitelja.

a skupina dokazov:

  • dokumenti, ki se nanašajo na odpošiljanje ali prevoz blaga, kot so podpisan tovorni list CMR, nakladnica, račun za letalski prevoz tovora ali račun prevoznika blaga;

b skupina dokazov:

  • zavarovalna polica v zvezi z odpošiljanjem ali prevozom blaga ali bančni dokumenti, ki dokazujejo plačilo odpošiljanja ali prevoza blaga;
  • uradni dokumenti, ki jih izda javni organ, kot je notar, in ki potrjujejo prihod blaga v namembno državo članico;
  • potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi članici in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici.

Če prevoz organizira kupec, bo moral imeti prodajalec poleg zgornjih dveh dokazil še pisno izjavo pridobitelja, da je odposlal ali odpeljal blago ali da je blago odpeljala ali odposlala tretja oseba za njegov račun, in navedbo namembne države članice blaga; v tej pisni izjavi je navedeno: datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, v primeru dobave prevoznih sredstev pa identifikacijska številka prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja.

Pridobitelj blaga mora prodajalcu predložiti pisno izjavo iz točke najpozneje deseti dan meseca po dobavi.